Leveringsvoorwaarden Prae BV

 

I.      Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepas­sing op alle door ons aangega­ne rechtsver­houdingen tussen Prae Advies en onderzoek BV, hierna te noe­men: "de opdrachtnemer", en de weder­par­tij, hierna te noe­men: "de opdrachtgever", ook na het beëindi­gen van een rechtsverhouding.
 2. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voor­waar­den, die door de opdrachtgever mochten worden ge­bruikt of waarnaar door de opdrachtgever op eni­gerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdruk­ke­lijk van de hand gewe­zen.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 komt aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever voor de met de opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover dit schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

II.     Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.
 1. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding door de opdrachtgever verstrekte informatie. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden verstrekt.
 1. De aanbiedingen zijn acht weken geldig. Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt de op­­drachtnemer zich het recht voor zijn capaciteit elders in te zetten.

III.    Opdrachtuitvoering

 1. De opdrachtnemer zal zich inspannen de door hem te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voe­ren.
 1. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en de opdrachtnemer al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat desgevraagd een werkruimte ter beschikking wordt gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht, alsmede inzage verlenen in alle documenten en gegevens, die voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn.
 1. De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken geen opdracht dan in overleg met de opdrachtnemer.
 1. Indien derden bij de uitvoering van de opdracht moeten worden ingeschakeld, is de opdrachtgever, indien de opdrachtnemer verlangt dat de opdracht aan de derde rechtstreeks door de opdrachtgever wordt uitbesteed, gehouden in alle redelijkheid mede te werken aan de totstandkoming van de overeenkomst met de derde.

IV.   Tarieven en kosten van de opdracht

 1. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door de opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zijn verricht.
 1. De opdrachtnemer houdt zich het recht voor de tarieven die ten grondslag liggen aan de berekening van de kosten van de opdracht tussentijds te herzien, indien de ontwikkeling van lonen en kosten daartoe aanleiding geeft. Van tariefwijziging wordt de opdrachtgever schriftelijk een maand tevoren in kennis gesteld.
 1. B.T.W. en andere door de overheid opgelegde heffingen worden, over alle door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen, afzonderlijk in rekening gebracht.
 1. Wijziging van de vraagstelling door de opdrachtgever kan tot wijziging van de in de aanbieding genoemde tijdsduur dan wel de totaal overeengekomen kosten van de opdracht aanleiding geven. De opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken.

  V.    Facturering en betaling

 1. Het honorarium van de opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting aan de opdrachtgever in rekening gebracht conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden.
 1. Bij gebreke van betalingsvoorwaarden dient de betaling van de factuur door de opdrachtgever te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van de opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bank- en/of girorekening, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 1. Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de opdrachtnemer heeft.
 1. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor de rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op minimaal 15% van het te vorderen be­­drag.
 1. In geval van gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

VI.   Personeel

 1. De opdrachtnemer kan de samenstelling van het team wijzigen, met handhaving van de continuïteit van de werkzaamheden en de vereiste deskundigheid van het team.
 1. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging daarvan personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding overleggen dan in samenspraak met de wederpartij.

VII.   Duur en afsluiting van de opdracht

 1. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van de opdrachtnemer worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die de opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. In het algemeen kan de opdrachtnemer dan ook niet van tevoren exact aangeven hoeveel doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht nodig zal zijn.
 1. De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Deze eindafrekening moet door de op­­drachtgever worden goedgekeurd binnen 14 dagen na ontvangst. Indien de op­­drachtgever binnen deze termijn niet schriftelijk reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

VIII.  Voortijdige beëindiging

 1. De opdracht kan voortijdig worden beëindigd, indien een van beide partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kun­nen) worden uitgevoerd conform de offerte en de opdrachtbevestiging en even­tuele later schriftelijk vastgelegde nadere opdrachtspecificaties. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden aangehouden, uitgezonderd voor opdrachten met een doorlooptijd van minder dan twee maanden. Tot opzegging zal uiteraard eerst worden overgegaan wanneer is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost.
 1. In geval van voortijdige beëindiging geschiedt facturering op basis van de stand van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden op het moment van beëindiging.

De opdrachtgever is bovendien gehouden, indien door hem van de opzeggingsmogelijkheid is gebruik gemaakt, de opdrachtnemer de kosten te vergoeden van de capaciteit die de opdrachtnemer gedurende drie maanden na voortijdige beëindiging ten behoeve van de opdrachtgever heeft gereserveerd en die door de opdrachtnemer niet meer elders kan worden ingezet.

 1. In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

IX.   Overmacht

 1. Indien de opdrachtnemer door overmacht van blijvende, respectievelijk tijdelijke, aard wordt verhinderd de opdracht (verder) uit te voeren, zal de opdrachtgever onverwijld in kennis worden gesteld. In overleg met de opdrachtgever zal de opdrachtnemer vervolgens naar een oplossing zoeken. Indien geen oplossing wordt gevonden is de opdrachtnemer gerechtigd zonder verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de opdrachtnemer verder toekomende rechten de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten.
 1. In geval de opschorting zes maanden heeft geduurd, is de overeenkomst alsnog ontbonden.

  X.    Geheimhouding en exclusiviteit

De opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

XI.   Intellectuele eigendom

 1. De opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 1. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma's, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren tenzij de opdrachtnemer schriftelijk toestemming heeft verleend.
 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van de opdrachtnemer.
 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van de opdrachtnemer te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
 1. Het is de opdrachtnemer toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de programmatuur of materialen.

XII.  Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer en de opdrachtgever hebben een inspanningsverplichting.
 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer blijft beperkt tot het bedrag van het honorarium voor het onderdeel van de werkzaamheden dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of grove schuld.
 1. De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken.
 1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post en of andere manieren van verzending, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden.
 1. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 1. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede de opdrachtnemer ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

XIII. Opschortingsrecht

De opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, dan wel daarvoor zekerheid is gesteld.

XIV. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 1. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.